Aktualności » Przyjmowanie ofert biegłych rewidentów, 27 Września 2016r

Przyjmowanie ofert biegłych rewidentów
w zakresie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok 
Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA w Rzeszowie


1. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PIGB CARPATIA za 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową.

2. Oferta powinna zawierać bezwzględnie co najmniej następujące informacje :
Prezentację firmy i dorobek podmiotu uprawnionego do badania
Program badania sprawozdania finansowego
Cenę badania sprawozdania finansowego, obejmującą wszystkie koszty 
Czas realizacji
3. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu - do 15 kwietnia 2017 r.
4. Prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres: alicja.hawro@igbcarpatia.pl,  i  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów do dnia 06.10.2016 roku do godz. 12.00.
5. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 09.152.1223 z późn. zm.), wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, tj. w przypadku PIGB CARPATIA - Minister Sprawiedliwości,  który dokona wyboru i zatwierdzenia podmiotu.
6. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela  p. Alicja Hawro
 – Z-ca Głównego Księgowego PIGB CARPATIA w Rzeszowie, tel. (17) 858-08-11