Aktualności » PRZETARG W ŚREDNIEJ WSI, 2 Sierpnia 2017r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

w Rzeszowie

35 – 322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

Oddział w Średniej Wsi 38-604 Hoczew Średnia Wieś 177

Ogłasza sprzedaż, w trybie przetargu publicznego, następujących składników majątku ruchomego:

 

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa środka

 

 

Ilość

 

 

Wartość wywoławcza netto (zł)

 

 

Wartość wadium (zł)

1.

Agregat uprawowy aktywny Typ HERMES P 4,0, nr ewidencyjny: 2/ST/590/43, dobry stan techniczny. Brak węży hydraulicznych do wymiany

1

7 400,00

740,00

2.

Agregat uprawowy U429 zawieszany do ciągnika, nr ewidencyjny: 2/ST/590/17, dobry stan techniczny, Rok zakupu 1998 r.

1

6 400,00

640,00

3.

Czyszczalnia PEKTUS GIGANT TYP K-531/A, nr ewidencyjny: 2/ST/596/7, dobry stan techniczny, Rok produkcji 1996

1

33 600,00

3 360,00

4.

Kontener suszarniany z sil. 15KW, nr ewidencyjny 2/ST/595/21, dobry stan techniczny,

1

4 000,00

400,00

5.

Koparka K406 A1 TYP HTS10027, nr ewidencyjny: 2/ST/599/5, zły stan techniczny, sprzęt niesprawny , silnik do kapitalnego remontu

1

4 800,00

480,00

6.

Ładowacz czołowy TUR-4, nr ewidencyjny: 2/ST/591/48, dobry stan techniczny

1

5 800,00

580,00

7.

Opryskiwacz polowy PILMET -2010 ZACZEPIANY CIĄGNIKA, nr ewidencyjny: 2/ST/593/15, dobry stan techniczny

1

27 400,00

2 740,00

8.

Pług 4-SKIBOWY TYP ATLAS, nr ewidencyjny: 2/ST/590/19, dobry stan techniczny.

1

2 000,00

200,00

9.

Pług zawieszany Typ IBIS XXLS (4+1), nr ewidencyjny: 2/ST/590/42, dobry stan techniczny

1

8200,00

820,00

10.

Prasa rolująca "KRONEKR" – używana, nr ewidencyjny: 2/ST/599/45, dobry stan techniczny,

1

5 200,00

520,00

11.

Rozsiewacz nawozów MXL 850 nr ewidencyjny: 2/ST/591/35, dobry stan techniczny

1

2 600,00

260,00

12.

Rozsiewacz nawozów N-035 RCW-3 nr ewidencyjny: 2/ST/591/3, dobry stan techniczny

1

2 600,00

260,00

13.

Siewnik zbożowy MISTRAL SE-106 zawieszany do ciąg nr ewidencyjny: 2/ST/591/16, dobry stan techniczny

1

4 000,00

400,00

 

14.

 

Wialnia wstępnego oczyszczania TYP K-523B nr ewidencyjny: 2/ST/596/10, dobry stan techniczny

1

300,00

30,00

15.

Wóz do fekalii TYPHTS-100-27 nr ewidencyjny: 2/ST/599/8, dobry stan techniczny

1

4 000,00

400,00

 

16.

 

Ciągnik URSUS C385 RZ 6021 nr ewidencyjny: 2/ST/746/1 zły stan techniczny, ciągnik niesprawny technicznie, silnik z przeznaczeniem do kapitalnego remontu, znaczne ubytki korozji na podzespołach

1

18 000,00

1 800,00

17.

Przyczepa ciężarowa samochodowa TYP D-633 RZ1206P, nr ewidencyjny: 2/ST/748/18, zły stan techniczny, przyczepa wymaga znacznego remontu, znaczne ubytki korozji na podzespołach,  wyrobione podzespoły

1

3 700,00

370,00

 

 

1.      Przetarg, w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, odbędzie się w siedzibie PIGB CARPATIA w Średniej Wsi w dniu  17.08.2017r. o godz. 10:00.

2.      Składniki można obejrzeć w siedzibie PIGB CARPATIA w Średniej Wsi w dniach 04.08 – 16.08.2017r. w godzinach 08:00 – 14:00.

3.      Do wyliczonej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Wadium należy wpłacić do kasy w siedzibie PIGB CARPATIA w Średniej Wsi do dnia 17.08.2017r godz. 09:30 lub na konto PIGB CARPATIA na nr rachunku: 31 1130 1105 0005 2102 0220 0002. Wadium uważa się za wpłacone w terminie, jeżeli środki finansowe znajdą się na koncie PIGB CARPATII najpóźniej w dniu 16.08.2017r.

5.      Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy  sprzedaży i zapłaty ceny nabycia.

6.      Oferta pisemna winna zawierać :

6.1.            imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności oraz sposób reprezentacji;

6.2.            oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

6.3.            oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

7.      Oferty pisemne należy składać w PIGB CARPATIA  oddział w Średniej Wsi - Średnia Wieś 177 38-604 Hoczew do dnia 17.08.2017r. godz. 10:00 w zamkniętych kopertach opisanych następująco: „Oferta na przetarg publiczny na sprzedaż …………….”

8.      Oferta jest wiążąca przez 30 dni począwszy od terminu składania ofert

9.      PIGB CARPATII przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.  Szczegółowych informacji na temat pojazdów można uzyskać od Pana Tomasza Śmietany -  694 - 851 – 565.

 

12.  Komisja odrzuca ofertę, jeżeli :

11.1 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium,

11.2 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

13.  O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

14.  Termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

OGŁOSZENIE