Aktualności » OGŁOSZENIE O PRZETARGU, 6 Czerwca 2017r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

w Rzeszowie

35 – 322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

Ogłasza sprzedaż,  w trybie przetargu publicznego, następujących składników majątku ruchomego:

 

 

LP

 

SKŁADNIK MAJĄTKOWY

 

Ilość

Cena wywoławcza netto

Kwota wadium

 

1.

Suwnica bramowa SB-8 (ST-VI-09) ZREMB rok produkcji 1981

Udźwig – 8 ton, wysokość podnoszenia – 8 m, rozstaw szyn – 16 m, ilość – 4 szt, długość każdej-25m. Posiada silnik elektryczny z przekładnią hydrauliczną WD 250 oraz silnik do wyciągarki. Prędkość jazdy suwnicy – płynna 0-31 m/min. Prędkość jazdy wciągników – płynna 0-20 m/min. Prędkość podnoszenia-8/1,8 m/min. Rozpiętość 4,5-16-4,5m. Masa ok.16 000 kg, tory ok. 4900 kg.

Suwnica jest niesprawna technicznie i unieruchomiona wymaga weryfikacji i remontów: silników, przekładni, sprzęgieł, hamulców, sterowania.

 

1 szt

 

32 000,00 zł

 

3 200,00

2.

Węzeł betoniarski, wyposażony w :

-        Zbiornik na cement Z – 25A (ST-VI-19), poj.-25 ton,

-        Zbiornik na cement Z – 25 A (ST-VI-20) poj.-25 ton,

-        Betoniarka T-H-2-3 (ST-V-06)

-        Dozownik cementu DC-303/6000 (ST-V-41)

-        Dozownik cementu DC-303/6000 (ST-V-42)

-        Dozownik kruszywa DK-1000 (ST-V-40)

Węzeł betoniarski jest niesprawny technicznie i unieruchomiony, wymaga weryfikacji i napraw.

1 szt

25 200,00 zł

2 520,00

 

Naczepa Ciężarowa marki WIELTON,

typ NS34ST, nr rejestracyjny RZ 9947A, rok prod. 2002r., DMC – 34 000 kg, Zużycie proporcjonalne do wieku, burty aluminiowe, zarysowane, skorodowane, podłoga dobra, plandeka łatana, słaba.

1 szt

15 000,00 zł

1500,00 zł

 

1.      Przetarg, w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, odbędzie się w siedzibie PIGB CARPATIA w Rzeszowie w dniu  21.06.2017r. o godz. 10:00.

2.      Składniki można obejrzeć w siedzibie PIGB CARPATIA w Rzeszowie w dniach  6 – 20.06.2017r. w godzinach 08:00 – 15:00.

3.      Do wyliczonej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Wadium należy wpłacić do kasy w siedzibie PIGB CARPATIA w Rzeszowie do dnia 21.06.2017r godz. 09:30 lub na konto PIGB CARPATIA na nr rachunku: 58 1130 1105 0005 2102 0220 0001. Wadium uważa się za wpłacone w terminie, jeżeli środki finansowe znajdą się na koncie PIGB CARPATII najpóźniej w dniu 20.06.2017r.

5.      Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy  sprzedaży i zapłaty ceny nabycia.

6.      Oferta pisemna winna zawierać :

6.1.            imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności oraz sposób reprezentacji;

6.2.            oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

6.3.            oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

7.      Oferty pisemne należy składać w PIGB CARPATIA w Rzeszowie ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4  35-322 Rzeszów pokój nr 6 do dnia 21.06.2017r. godz. 10:00 w zamkniętych kopertach opisanych następująco :  „Oferta na przetarg publiczny na sprzedaż …………….”

8.      Oferta jest wiążąca przez 30 dni począwszy od terminu składania ofert

9.      PIGB CARPATII przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.  Szczegółowych informacji na temat pojazdów można uzyskać od Pana Jan Kiełb -  602 383 132.

12.  Komisja odrzuca ofertę, jeżeli :

11.1 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium,

11.2 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

13.  O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

14.  Termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

OGŁOSZENIE...