Aktualności » OGŁOSZENIE O PRZETARGU, 12 Września 2017r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

w Rzeszowie

35 – 322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

Ogłasza sprzedaż,  w trybie przetargu publicznego, następujących składników majątku ruchomego:

 

 

LP

 

SKŁADNIK MAJĄTKOWY

 

Ilość

Cena wywoławcza netto

Kwota wadium

 

Tokarka TUJ 50 M 1500 nr inw. 400 00-20-09
wyprodukowana przez ZM Tarnów, rok produkcji 1984
Dane techniczne tokarki: długość toczenia 1500 mm,
średnica toczenia nad łożem 560 mm, średnica toczenia nad
suportem 370 mm, moc silnika głównego 11 kW, uchwyt
szczękowy. Masa ok. 2900 kg.
Tokarka nie nadająca się do remontu, zły stan techniczny.

 

1 szt

 

2500,00 zł

 

250,00 zł

 

 

1.    Przetarg, w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, odbędzie się w siedzibie PIGB CARPATIA o/ Wadowice , 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska 8 w dniu 27.09.2017 godz.14.00.

2.      Składniki można obejrzeć w siedzibie PIGB CARPATIA o /Wadowice  w dniach 12.09.-22.09.2017r. w godzinach 08:00 – 14:00. (dni robocze)

3.      Do wyliczonej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT (23%).

4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Wadium należy wpłacić do kasy w siedzibie PIGB CARPATIA w Rzeszowie o/ Wadowice  do dnia 22.09.2017r godz. 09:30 lub na konto PIGB CARPATIA na nr rachunku: nr 04 1130 1105 0005 2102 0220 0003.

      Wadium uważa się za wpłacone w terminie, jeżeli środki finansowe znajdą się na koncie PIGB CARPATII najpóźniej w dniu 26.09.2017 r.

5.      Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy  sprzedaży i zapłaty ceny nabycia.

6.      Oferta pisemna winna zawierać :

6.1.            imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności oraz sposób reprezentacji;

6.2.            oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

6.3.            oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

7.      Oferty pisemne należy składać w PIGB CARPATIA w Rzeszowie o/ Wadowice,  34-100 Wadowice, ul. Trybunalska 8 w Sekretariacie do dnia  26.09.2017 r. godz. 10:00 w zamkniętych kopertach opisanych następująco :„Oferta na przetarg publiczny na sprzedaż tokarki.”

8.      Oferta jest wiążąca przez 30 dni począwszy od terminu składania ofert

9.      PIGB CARPATII przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.  Szczegółowych informacji na temat składnika rzeczowego można uzyskać od Pana Jacek Jończyk -  693 996 047.

12.  Komisja odrzuca ofertę, jeżeli :

a. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium,

b. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

13.  O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

14. Termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

OGŁOSZENIE...