Aktualności » OGŁOSZENIE O PRZETARGU, 20 Kwietnia 2018r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

w Rzeszowie

35 – 322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
Filia w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Wspólna 13
Ogłasza sprzedaż, w trybie przetargu publicznego, następujących składników majątku ruchomego:

 

LP

 

  LP

 

NAZWA ŚRODKA

 

Ilość

Cena wywoławcza netto


Kwota wadium


 

1.

Tokarka TUR SP-160 L-4 – 630M
uszkodzony imak narzędziowy, tokarka do remontu, zły stan techniczny

 

1

 

3 312,00 zł

 

331,20 zł

 

 

2.

 

 

        Walcarka do gwintów Skoda GWR 80
maszyna do remontu, zły stan techniczny 
 

 

 

1

 

1 380,00 zł

 

138,00 zł

 

 

 

 

 • Przetarg, w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, odbędzie się w siedzibie PIGB CARPATIA Filia w Tarnowie, ul. Wspólna 13 w dniu  15.05.2018r. o godz. 10:00.
 • Składniki można obejrzeć w siedzibie PIGB CARPATIA w Tarnowie w dniach 07.05 – 14.05.2018r. w godzinach 08:00 – 13:00 po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny.
 • Do wyliczonej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto PIGB CARPATIA na nr rachunku: 14 1130 1105 0005 2102 0220 0017. Wadium uważa się za wpłacone w terminie, jeżeli środki finansowe znajdą się na koncie PIGB CARPATII najpóźniej w dniu 14.05.2018r.
 • Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy  sprzedaży i zapłaty ceny nabycia.
 • Oferta pisemna winna zawierać :
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności oraz sposób reprezentacji;
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  4. Oferty pisemne należy składać w PIGB CARPATIA  Filia w Tarnowie – ul. Wspólna 13, 33-100 Tarnów do dnia 15.05.2017r. godz. 09:30 w zamkniętych kopertach opisanych następująco: „Oferta na przetarg publiczny na sprzedaż …………….”
 • Oferta jest wiążąca przez 30 dni począwszy od terminu składania ofert
  1. PIGB CARPATII przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
  1. Oferent jest zobowiązany do odbioru maszyny/maszyn na własny koszt przy użyciu własnych środków technicznych i transportowych.
 • Szczegółowych informacji na temat maszyn można uzyskać od Pana Maciej Urbańczyk -  512-232-231
 • Komisja odrzuca ofertę, jeżeli :
  14.1 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium,
  14.2 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 • O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 • Termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.