Aktualności » OGŁOSZENIE O PRZETARGU, 30 Maja 2018r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

w Rzeszowie

35 – 322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

Filia w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Wspólna 13

Ogłasza sprzedaż, w trybie przetargu publicznego, następujących składników majątku ruchomego:

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa środka

 

 

Ilość

 

 

Wartość wywoławcza netto (zł)

 

Wartość wadium (zł)

1.

Walcarka do gwintów Skoda GWR 80

maszyna do remontu, zły stan techniczny

1

1 380,00

138,00

 

 

1.                  Przetarg, w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, odbędzie się w siedzibie PIGB CARPATIA Filia w Tarnowie, ul. Wspólna 13 w dniu  14.06.2018r. o godz. 10:00.

2.                  Składnik można obejrzeć w siedzibie PIGB CARPATIA w Tarnowie w dniach 01.06 – 13.06.2018r. w godzinach 08:00 – 13:00 po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny.

3.                  Do wyliczonej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

4.                  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto PIGB CARPATIA na nr rachunku: 14 1130 1105 0005 2102 0220 0017. Wadium uważa się za wpłacone w terminie, jeżeli środki finansowe znajdą się na koncie PIGB CARPATII najpóźniej w dniu 14.06.2018r.

5.                  Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy  sprzedaży i zapłaty ceny nabycia.

6.                  Oferta pisemna winna zawierać :

6.1.           imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności oraz sposób reprezentacji;

6.2.           oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

6.3.           oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

6.4.           Oferty pisemne należy składać w PIGB CARPATIA  Filia w Tarnowie – ul. Wspólna 13, 33-100 Tarnów do dnia 15.06.2017r. godz. 09:30 w zamkniętych kopertach opisanych następująco: „Oferta na przetarg publiczny na sprzedaż …………….”

7.                  Oferta jest wiążąca przez 30 dni począwszy od terminu składania ofert

8.                  PIGB CARPATII przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9.                  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

10.              Oferent jest zobowiązany do odbioru maszyny/maszyn na własny koszt przy użyciu własnych środków technicznych i transportowych.

11.              Szczegółowych informacji na temat maszyn można uzyskać od Pana Maciej Urbańczyk -  512-232-231

12.              Komisja odrzuca ofertę, jeżeli :

14.1 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium,

14.2 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

13.              O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

14.               Termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.